ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πάτρα: Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Συνεδριάζει μέσω Τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία μέσω της τηλεδιάσκεψης, λόγω ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων σύνδεσης των μελών, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς. 

1)      Έγκριση ή μη της ήδη ασκηθείσας με ημερομηνία 20-10-2016 αίτησης ακυρώσεως (αρ. κατ. Διοικ. Εφετείου Πατρών ΑΚ125/21-10-2016 και αρ. Κατ. ΣτΕ Ε2770/2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

2)      1. Έγκριση: -της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με: το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ  του Ν4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου και το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 -των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.27/2020 Μελέτης και του από 15/05/20 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την κατεπείγουσα προμήθεια Υλικών ψυκτικών μηχανημάτων, υλικών άρδευσης και ηλεκτρολογικού υλικού για την σωστή λειτουργία των ψυκτικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στα δημοτικά κοιμητήρια στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με συνολικό ποσό ανάθεσης 4.385,94 €, με Φ.Π.Α., 2. Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Χ. θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

3)      Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί Παράτασης Ισχύος προσφορών του έργου «Eνοικίαση & τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων δημοτικών & σχολικών κτιρίων» με Α/Α 85655 (ΕΣΗΔΗΣ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

4)      Εκκίνηση νέας διαδικασίας εκποίησης μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων οχημάτων/μηχανημάτων έργου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ – Αρμ. Δ/ντής)

5)      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Εργασίες αποκατάστασης οδών λόγω Φυσικών Καταστροφών για πρόσβαση Πυροσβεστικών Οχημάτων προς πρόληψη-αντιμετώπιση πυρκαγιών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά-μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 36.580,80 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 3/2020, Μελέτη της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

6)      Σύνταξη των όρων διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Πλατείες: Βασ. Γεωργίου Α΄, Ομονοίας, Τριών Συμμάχων, Πλ. Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Υψηλών Αλωνίων και Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ. Όλγας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

7)      Σύνταξης των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης χώρου, εμβαδού 14 τ.μ., εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, ευρισκομένου επί των οδών Αγίας Μαρίνας και Μελίνας Μερκούρη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο κατά την διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων εντός του κλειστού Γυμναστηρίου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

8)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού (Μειωτικού) Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή οδού από Νεκτροταφείου Σουλίου-Καρυά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

9)      Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Πλιάτσικα Κυριακούλας για αποζημίωσή της και εξειδίκευση της πίστωσης (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

10)  Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 – ΑΝΩ ΠΟΛΗ)», με προϋπολογισμό μελέτης: 8.740.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

11)  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου δημοτικού υπαλλήλου, για πληρωμή τελών ταξινόμησης και Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντές)

12)  Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

13)  Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 8.235,50 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14)  Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ., ποσού 11.291,57 € (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15)  Διαγραφή οφειλής (Χρύσανθος Πετρόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16)  Διαγραφή οφειλής (Γεώργιος Παναγόπουλος – αριθ. Πρωτ. 3470/2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

17)  Διαγραφή οφειλής (Γεώργιος Παναγόπουλος – αριθ. Πρωτ. 3476/2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

18)  Διαγραφή οφειλής (Γεώργιος Παναγόπουλος – αριθ. Πρωτ. 3472 & 3480/2020) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

19)  Διαγραφή οφειλής (Ιωάννης Παναγόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

20)  Διαγραφή οφειλής (Ξανθούλα Σαλονικίδου, Ιωάννης Τσολάκης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

21)  Διαγραφή οφειλής (Κωνσταντίνος Κατσιδήμας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

22)  Διαγραφή οφειλής (Αγάθος Κορκοντζήλας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

23)  Διαγραφή οφειλής (Ιωάννα Γιανναρου-Διδάχου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

24)  Διαγραφή οφειλής (Χρυσούλα Λαμπρινάκου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΚΟΣΜΟΣ

Ο κύβος ερρίφθη για τη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τη Δευτέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να στείλει το άρθρο παραπομπής στη Γερουσία, ξεκινώντας επίσημα τη διαδικασία. . . .
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Την παράταση της απαγόρευσης του κυνηγιού και του ψαρέματος κατά μια ακόμη εβδομάδα, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.   Κα . . .
ΕΛΛΑΔΑ

Στα 107,5 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο το Νοέμβριο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 0,82% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο επί . . .
ΕΛΛΑΔΑ

 Υψηλό παραμένει το επιδημιολογικό φορτίο του κοροναϊού σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, παρά τα αυστηρά μέτρα που ήδη ισχύουν, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η παράτασή το . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

  Στο νεοσύστατο Υφυπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης η Χριστίνα Αλεξοπούλου, όπου και συναντήθηκε με την Υφυπουργό κα. Μαρία Συρεγγέλα. Η Βουλευτής έχει υπ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) Γεώργιος Βαγενάς, συγκάλεσε χθες 21 Ιανουαρίου 2021 ευρεί
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Ο εκλιπών έδωσε γενναία μάχη τους τελευταίους μήνες με την επάρατη νόσο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ήταν ιδιοκτήτης σε επιχείρηση με ηλεκτρονικά είδη ενώ είχε ασχοληθεί και με το θέατρο. Η τελευταί
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search