ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας για τα ΑΕΙ


Σε αλλαγές που αφορούν στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιχειρεί να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

 

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στο opengov.gr νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, και θα παραμείνει ανοικτό για σχολιασμό για μία εβδομάδα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00.

 

Περιλαμβάνει 31 άρθρα, 7 εκ των οποίων αφορούν στις αλλαγές για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 7 στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των ΑΕΙ, 9 στο Πειθαρχικό Δίκαιο των ΑΕΙ και ένα που αφορά στη θέσπιση χρονικού ορίου φοίτησης.

 

Από τις αλλαγές που προτείνονται, για φέτος προγραμματίζεται να ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού των βάσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς επίσης και η δυνατότητα κατάθεσης μηχανογραφικού για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ με βάση το απολυτήριο.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Τρεις είναι οι βασικές αλλαγές επιφέρει το εν λόγω σχέδιο νόμου, όσον αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αφορούν στον τρόπο καθορισμού των βάσεων εισαγωγής των τμημάτων, τη διαδικασία συμπλήρωσης μηχανογραφικού και το χρονικό όριο φοίτησης.

 

«Το νομοσχέδιο εισάγει αλλαγές που στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν χρόνιες παθογένειες του συστήματος και βρίσκονται στον πυρήνα των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε σχετικά η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

 

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

 

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα πανεπιστημιακά τμήματα όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις (2021).

 

Αναλυτικότερα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, η ΕΒΕ θα διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Ο μέσος αυτός όρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που θα έχει αποφασιστεί από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και θα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής θα πρέπει βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου (προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης έως 31 Αυγούστου) και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Ενδεικτικά, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε ως παράδειγμα το εύρος 80%-120%.

 

Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση θα καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία θα εκδίδεται εντός δύο μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής από το υπουργείο. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, θα συγκεντρώνεται σε μία Υπουργική Απόφαση.

 

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, προβλέπονται τα εξής: 

 

- Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

 

- Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).

 

Έτσι, για παράδειγμα εάν ο μέσος όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι 12/20 και ένα τμήμα έχει ορίσει το ποσοστό Χ% στο 90%, τότε η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το εν λόγω τμήμα θα είναι το 10,8.

 

Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν θα καθορίσει τον εν λόγω συντελεστή, ο καθορισμός του θα γίνεται από το υπουργείο.

 

Στην περίπτωση που κάποια τμήματα εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος μεταξύ των Πεδίων.

 

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση της αυτονομίας των τμημάτων, περιλαμβάνοντας διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα να επιλέγουν συντελεστές βαρύτητας για όποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα επιθυμούν. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει από του χρόνου (Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022).

 

Διαδικασία συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

 

Το νομοσχέδιο προβλέπει περιορισμό του αριθμού επιλογών κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς επίσης και δύο φάσεις κατάθεσης Μηχανογραφικών. Οι αλλαγές αυτές, ωστόσο, προγραμματίζεται να ισχύσουν από τις επόμενες Πανελλαδικές (2022).

 

Ειδικότερα, προβλέπεται Α' φάση συμπλήρωσης Μηχανογραφικού, με τους υποψήφιους να μπορούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στο μηχανογραφικό. Για τα ΓΕΛ, ο αριθμός των επιλογών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ το 20%.

 

Η Β' φάση θα πραγματοποιείται μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων και σε αυτή θα μπορούν να συμμετέχουν οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν θα έχουν περιορισμό στις επιλογές τους σε αυτή τη φάση, η οποία θα αφορά τις εναπομείνασες θέσεις από την Α' φάση.

 

Παράλληλο Μηχανογραφικό

 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την υποβολή παράλληλου Μηχανογραφικού για όσους τελειόφοιτους ή υποψήφιους Πανελλαδικών Εξετάσεων ενδιαφέρονται, για εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ. Η εισαγωγή θα γίνεται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου.

 

Η δυνατότητα του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα ισχύσει από φέτος (Πανελλαδικές 2021).

 

Χρονικό όριο φοίτησης

 

Για τα 4ετή προγράμματα σπουδών, το νομοσχέδιο καθορίζει το χρονικό περιθώριο για ολοκλήρωση των σπουδών στα ν+2 χρόνια. Για τα προγράμματα σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης των 4 ετών, το όριο θα είναι ν+3. Για παράδειγμα, το όριο φοίτησης σε μία σχολή 5ετούς φοίτησης θα είναι τα 8 χρόνια, ενώ σε μία σχολή 4ετούς φοίτησης θα είναι τα 6 χρόνια.

 

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει πρόβλεψη για εξαιρέσεις για όσους φοιτητές αποδεδειγμένα εργάζονται ή επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας.

 

Όπως ανακοινώθηκε από την υπουργό Παιδείας, το όριο θα αφορά τους

 

Follow Us

OXYGEN FM

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ψηφοφορίες

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η οικονομική σας κατάσταση στο άμεσο μέλλον;

Τελευταία Νέα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 237 νέα κρούσματα κορωνοϊού την τελευταία ημέρα στην Ελλάδα. Μεγάλη πτώση σημειώσουν τα ημερήσια περιστατικά στην Ελλάδα καθώς χθες καταγράφηκαν 510 μολύνσ . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Μετα τις έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται στα Καλάβρυτα, με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου θα ισχύσει: H διακοπή των μαθημάτων, για τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Ι . . .
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η επέλαση της κακοκαιρίας «Λέανδρος» συνεχίζεται και σήμερα Κυριακή 17/1 στη χώρα μας. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, δριμύ ψύχος αναμέ . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αναστάτωση στους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας μετά τα νέα κρούσματα κορωνοϊού που παρουσιάστηκαν σε ασθενείς και συνοδούς . Η ανακοίνωση του σωματείου Εργαζομένων . . .
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Μετα τις έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται στα Καλάβρυτα, με απόφαση του Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου θα ισχύσει: H διακοπή των μαθημάτων, για τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, σε ό
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αναστάτωση στους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας μετά τα νέα κρούσματα κορωνοϊού που παρουσιάστηκαν σε ασθενείς και συνοδούς . Η ανακοίνωση του σωματείου Εργαζομένων ο Ιπποκράτης :  Μεγ
ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αιγιαλείας, δεκατρείς άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διεξαγωγή και συμμετοχή σε τυχερά παίγνια,
Image
Image
© 2020 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search