Διπλή σήμερα η συνεδριαση του Δημοτικού συμβουλίου Πάτρας

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

  • 1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2017, για έγκριση (σχετική η αριθ. 425/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
  • 2. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017 του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 669/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Την ίδια μέρα στις 16.30,το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

    1. Χορήγηση άδειας κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί των οδών Μανιακίου και Κορίνθου, λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένου έργου του Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
    2. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Ευνάρδου 33Α (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
    3. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.).
    4. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση Στοχοθεσίας, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.).
    5. Έγκριση της αριθ. 284/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του ΟΠΔ 2018 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
    6. Έγκριση της αριθ. 13/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στη νέα Στοχοθεσία οικον. έτους 2018 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
    7. Έγκριση της αριθ. 93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έκτακτη επιχορήγησή του από τον Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
    8. Έγκριση της αριθ. 95/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην Αναμόρφωση της Στοχοθεσίας του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
    9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  που αφορά στην αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας του, έτους 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).
    10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αφορά στην 3η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ.  έτους 2018 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).
    11. Έγκριση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καρναβάλι Πάτρας», η οποία αφορά στην Αναμόρφωση Στοχοθεσίας, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος– Πρόεδρος Δ.Σ.).
    12. Ακίνητα Δημοσίου για μεταβίβαση στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., εντός του Καποδιστριακού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
    13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης,  σχετικά με παραχώρηση απορριμματοφόρου του Δήμου Πατρέων στο Δήμο Ερυμάνθου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Κ. Ξιούρας – Αρμ. Δ/ντής).
    14. Έγκριση της μελέτης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, σε περιαστικές ακτές του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 211.236,48€ (με ΦΠΑ), έγκριση αίτησης ένταξης στο ΕΣΠΑ και διαδικασία σύναψης σύμβασης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    15. Έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση ενός ακινήτου από το Δήμο Πατρέων, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ.Ε. Μεσσάτιδας (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    16. Εξέταση αίτησης του κ. Κανελλόπουλου Νικολάου, σχετικά με την έγκριση ή μη του μισθώματος κενωθέντος περιπτέρου του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Κορίνθου 334, σε ποσοστό 20% (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    17. Αποδοχή όρων χρηματοδότησης- πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου-Αρμ. Δ/ντρια).
    18. Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, για κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια του υπολειπόμενου εξοπλισμού και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων Ζ και Ι, για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β, για άτομα με νοητική υστέρηση (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
    19. Τροποποίηση Ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1427 της περιοχής «1η Αρκτική Φάση επέκτασης σχεδίου πόλεως Πατρών», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Αποστολόπουλου και Απόστολου Αποστολόπουλου, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1380/19-12-2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
    20. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αριθ. 169/14-3-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πατρών σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο σχολείου, στο Ο.Τ./Κ.Φ.Γ2480, της περιοχής Επέκταση Συχαινά, λόγω αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης» (σχετική η αριθ. 93/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π.  Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
    21. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 098 και α/α ΟΠΣ: 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
    22. Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο “Advanced Noise Control strategies in HarbOur” Ακρωνύμιο ANCHOR LIFE (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
    23. Εξειδίκευση πίστωσης, για παροχή βοήθειας συμμετοχής εθελοντικών ομάδων, στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη).
    24. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (οδοιπορικά έξοδα για re-water) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
    25. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
    26. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (οδοιπορικά έξοδα για SPARC και Shaping Fair Cities) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
    27. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Γηπέδου Σαραβαλίου» (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
    28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016» (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
    29. Έγκριση των από 17-9-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για την «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δέντρων στις Δ.Ε. Ρίου, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχνεϊκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    30. Έγκριση του από 8-8-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας, για συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικο-οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.) (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
    31. Έγκριση του από 21-9-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής αρχιτεκτονικού- στατικού λογισμικού MASTER (FESPA & TEKTON), για το έτος 2018 (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
    32. Έγκριση του από 13-9-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών, για τη 2ετή  ανανέωση  συνδρομής σύνδεσης στο δίκτυο NRTK (VRS) RTK, για το τοπογραφικό όργανο της Δ/νσης Έργων Υποδομής (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    33. Έγκριση των από 28-9-2018 πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας νεωκόρων και ιεροψαλτών (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
    34. Έγκριση των αριθ. 30, 31, 32/24-9-2018 πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (κάλυψη σε μορφή ψηφιακής εικόνας δραστηριοτήτων, βιντεοσκόπηση έργων-εκδηλώσεων, οργάνωση εκδηλώσεων Δήμου Πατρέων (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
    35. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών για τη φύλαξη Λαδόπουλου και Παμπελοποννησιακού Σταδίου (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    36. Έγκριση του από 07-09-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για Βελτιώσεις–Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και Ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων (Παναγόπουλος Βασίλειος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    37. Έγκριση του από 07-09-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για Βελτιώσεις– Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων και Ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων (Κυριαζόπουλος Γεώργιος και Νικόλαος Ο.Ε.) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    38. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής υπηρεσιών των αντίστοιχων διευθύνσεων, για μεταφορά βοθρολυμάτων (εισηγητής:  Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    39. Έγκριση πρωτοκόλλου  τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου,  για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    40. Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης, για την παροχή νομικών υπηρεσιών των δικηγόρων  Παναγιώτας Βλάχου και Γεωργίου Ζάρλα (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος).
    41. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανανέωση συνδρομής πρόσβασης στο δίκτυο MetricaNet (Smartnet Greece), για το τοπογραφικό της όργανο GPS μάρκας Leica, μοντέλου Viva GS08 Plus» (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
    42. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Ανάθεση Υπηρεσιών Καταγραφής Κτιριακών Υποδομών Δήμου Πατρέων (εισηγητής:  Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
    43. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών, για το έτος  2019 (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    44. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2019 (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    45. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    46. Αποδοχή ποσού 738,06€ από λογαριασμό της ΝΕΛΕ (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
    47. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ, ποσού 7.986,77€ (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    48. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ, ποσού 16.934,00€ (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    49. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ν. Αλεξόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    50. Διαγραφή οφειλής (Α. Γεωργακόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    51. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Γεωργουλόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    52. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Α. Γκίκας) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    53. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Β. Ευθυμίου) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    54. Διαγραφή οφειλής (Θ. Καίσαρη) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    55. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μ. Καραμηνάς) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    56. Διαγραφή οφειλής (Ι. Λουζιώτης) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    57. Διαγραφή οφειλής (Μ. Λυριντζή) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    58. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Ι. Μαλέσκος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    59. Διαγραφή οφειλής (Μ. Μεντζελοπούλου) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    60. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Δ. Νικολόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    61. Διαγραφή οφειλής (Γ. Παπασπυρόπουλος) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
    62. Διαγραφή οφειλής (Όλγα- Παρασκευή Σπυράκου) (εισηγητής:  Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).