ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από 1η Δεκεμβρίου τα νέα τέλη στα επαγγελματικά σκάφη

Από 44% έως και 50% αναμένονται οι αυξήσεις στα «τέλη πλόων» που οφείλουν να πληρώνουν κάθε χρόνο στο Δημόσιο - εν είδει "τελών κυκλοφορίας" - τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους άνω των 7 μέτρων, προβλέπει μεταξύ πολλών άλλων, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και πολύ μικρές μειώσεις στα ίδια τέλη για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα θαλάσσια σκάφη άνω των 7 μέτρων

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 86 του νομοσχεδίου:

"1) Το ετήσιο ποσό του «τέλους πλόων» για τα πλοία αναψυχής μήκους 7 - 8 μέτρων μειώνεται μεν από 200 σε 192 ευρώ, όμως η προβλεπόμενη έκπτωση που ισχύει ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής περιορίζεται από το 50% στο 25% επί του ετησίου ποσού τέλους. Συνεπώς, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους 7 - 8 μέτρων το ετήσιο τέλος αυξάνεται από 100 ευρώ {(200 ευρώ - (200 Χ 50%)} σε 144 ευρώ {(192 ευρώ - (192 ευρώ Χ 25%)}. Το ποσοστό αύξησης των τελών ανέρχεται σε 44%.

2) Το ετήσιο ποσό του «τέλους πλόων» για τα πλοία αναψυχής μήκους 8 - 10 μέτρων παραμένει μεν στα 300 ευρώ, όμως για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής η ισχύουσα έκπτωση περιορίζεται από το 50% στο 25% επί του ετησίου ποσού τέλους. Συνεπώς, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους 8 - 10 μέτρων το ετήσιο τέλος αυξάνεται από 150 ευρώ {(300 ευρώ - (300 Χ 50%)} σε 225 ευρώ {(300 ευρώ - (300 ευρώ Χ 25%)}. Το ποσοστό αύξησης των τελών είναι της τάξεως του 50%.

3) Το ετήσιο ποσό του «τέλους πλόων» για τα πλοία αναψυχής μήκους 10 - 12 μέτρων μειώνεται μεν από τα 400 στα 396 ευρώ, όμως για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής η ισχύουσα έκπτωση περιορίζεται από το 50% στο 25% επί του ετησίου ποσού τέλους. Συνεπώς, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους 10 - 12 μέτρων το ετήσιο τέλος αυξάνεται από 200 ευρώ {(400 ευρώ - (400 Χ 50%)} σε 297 ευρώ {(396 ευρώ - (396 ευρώ Χ 25%)}. Το ποσοστό αύξησης των τελών φθάνει το 48,5%.

4) Το ετήσιο ποσό του «τέλους πλόων» για τα πλοία αναψυχής άνω των 12 μέτρων μειώνεται μεν από 100 σε 96 ευρώ ανά μέτρο, όμως η προβλεπόμενη έκπτωση που ισχύει ειδικά για τα σκάφη αναψυχής περιορίζεται από το 50% στο 25% επί του ετησίου ποσού τέλους που αντιστοιχεί στα μη επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Έτσι, για παράδειγμα:

-Το ετήσιο τέλος πλόων για ένα ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μήκους 12 μέτρων μειώνεται από 1.200 ευρώ (100 ευρώ ανά μέτρο Χ 12 μέτρα) σε 1.152 ευρώ (96 ευρώ ανά μέτρο Χ 12 μέτρα), όμως για ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ίδιου μήκους η μείωση της έκπτωσης από το 50% στο 25% έχει ως συνέπεια το τέλος να αυξάνεται από τα 600 ευρώ σήμερα {1.200 ευρώ - (1.200 ευρώ Χ 50%)} στα 864 ευρώ από εδώ και στο εξής {(1.152 ευρώ – (1.152 ευρώ Χ 25%)}.

-Το ετήσιο τέλος πλόων για ένα ιδιωτικό πλοίο αναψυχής μήκους 15 μέτρων μειώνεται από 1.500 ευρώ (100 ευρώ ανά μέτρο Χ 15 μέτρα) σε 1.440 ευρώ (96 ευρώ ανά μέτρο Χ 15 μέτρα), όμως για ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ίδιου μήκους η μείωση της έκπτωσης από το 50% στο 25% έχει ως συνέπεια το τέλος να αυξάνεται από τα 750 ευρώ σήμερα {1.500 ευρώ - (1.500 ευρώ Χ 50%)} στα 1.080 ευρώ από εδώ και στο εξής {(1.440 ευρώ – (1.440 ευρώ Χ 25%)}.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της αύξησης του ετησίου τέλους ανέρχεται σε 44%.

Πιο αναλυτικά, τα βασικότερα σημεία του άρθρου 86 του νέου νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

1) Το υφιστάμενο υπέρ του Δημοσίου Τέλος Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών, μετονομάζεται σε Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.).

2) Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής και καθορίζεται ως εξής:
α) για τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους από (7) επτά έως (8) μέτρα, σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά μήνα ή 192 ευρώ το χρόνο. Το μέχρι τώρα ισχύον Τ.Π.Π. γι’ αυτή την κατηγορία πλοίων ανέρχεται σε 200 ευρώ το χρόνο.

β) για τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων έως και δέκα (10) μέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά μήνα ή 300 ευρώ το χρόνο, όσο ακριβώς και το ισχύον σήμερα Τ.Π.Π.

γ) για τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα, σε τριάντα τρία (33) ευρώ ανά μήνα ή 396 ευρώ το χρόνο. Το μέχρι τώρα ισχύον Τ.Π.Π. γι’ αυτή την κατηγορία πλοίων ανέρχεται σε 400 ευρώ το χρόνο.

δ) για τα πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων ανά μήνα οκτώ (8) ευρώ ανά μέτρο ή 96 ευρώ το χρόνο ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Το μέχρι τώρα ισχύον Τ.Π.Π. γι’ αυτή την κατηγορία πλοίων ανέρχεται σε 10 ευρώ το μήνα ανά μέτρο ή 100 ευρώ το χρόνο ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση μειώνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια με την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι 20%, για τα σκάφη της περίπτ. δδ', ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση, ορίζονται τα ειδικά κριτήρια, ο τρόπος απόδειξής τους, για την παροχή της έκπτωσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Τα νέα τέλη ισχύουν από την 1η-12-2017."

© 2019 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search