ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μέχρι 4 Δεκεμβρίου η ενίσχυση των αλιέων Αχαίας με χρηματοδότηση

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση περί πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης πράξεων που αφορούν στην Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων της Ενωσιακής προτεραιότητας 1, του Επιχειρηματικού προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020 (Α.Δ.Α.: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ).
Το διάστημα έναρξης/λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 έως 04 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.
Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr μετά την εγγραφή και λήψη των κωδικών χρήστη. Με το πέρας της οριστικοποίησής της θα παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και θα ακολουθεί ταχυδρομική υποβολή πλήρους φακέλλου δικαιολογητικών.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα (01) έτος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών. Οι λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

© 2019 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search