ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέμα προσλήψεων στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Π.Ε., σχολικού έτους 2018-2019 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ψήφιση πίστωσης ποσών, για τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές (17) ωρομίσθιων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ, που υλοποιούν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, περιόδου 2017 – 2018 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2018 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

Καθορισμός Τιμών ζωνών και τιμών οικοπέδων και ΣΟ, για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως Πατρών, εντός και εκτός οικισμών προ του 1923, εντός και εκτός οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων και εντός των σχεδίων πόλεως Νέου Σουλίου, Πιτίτσης, Ροδινής, Μιντιλογλίου-Γαλανοπούλου, Παραλίας, Καλλιθεόκαμπου, Δεμενίκων, Βραχναιΐκων (σχετική η αριθ. 725/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου  και την ανάθεσή τους σε ιδιώτες (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

Έγκριση της αριθ. 3/2018 απόφασης του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έγκριση της Ζ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2017 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση της αριθ. 5/2018 απόφασης του ΔΗΠΕΘΕ, η οποία αφορά στην έγκριση της Α΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Καντίνες σε αιγιαλό, για τα έτη 2018 και 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Προμήθεια τερματικών POS για τις ανάγκες των ταμιακών συναλλαγών των δημοτών με τις υπηρεσίες του Δήμου  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο «Re –water – Eco technolofies for the waste water management  (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

Διενέργεια δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του 35ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων, έτους 2018 (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β.  Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και  κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την  αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/12/2018 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις- Χαλικοστρώσεις Δημοτικών δρόμων» του τέως Δήμου Παραλίας (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (μίσθωση κλαδοτεμαχιστή Δ.Ε. Μεσσάτιδος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση του από 12/1/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11 δ΄ του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη συντήρηση WiFi Hotspots (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση του από 11-01-2018 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας, της επιτροπής του άρθρου 221 παρ.11δ΄του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την υπηρεσία συντήρησης δύο (2) Φωτοαντιγραφικών – Εκτυπωτικών μηχανημάτων RICOH – CPV: 30120000-6, για τις άμεσες ανάγκες του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση της από 12-01-2018  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ’ του 4412/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, καθώς και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την «Εργασίες αποκατάστασης καταστροφών, καθαρισμού  χειμάρρων-οδών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στην Τ.Κ. Ελεκίστρας, στις 18/12/2017  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη).

Έγκριση των από 12-01-2018  Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών της επιτροπής του άρθρου 221 παρ. 11δ’ του 4412/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, καθώς και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, για την «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων, για τον καθαρισμό & διάνοιξη οδών, λόγω εκτάκτων αναγκών, εξαιτίας χιονόπτωσης, στις περιοχές Τ.Κ. Άνω Καστριτσίου – Πιτίτσας, στις  21-22/12/2017 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη).

Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού, έτους 2018, που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων, που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης προμηθειών, υπηρεσιών (συνεχιζόμενων και εν εξελίξει), του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Πατρέων  (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

© 2021 AchaiaNews. All Rights Reserved.

Search