Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παναγοπούλα λόγω έργων συντήρησης

««Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ από χ/θ
110+500 έως χ/θ 111+000, περιοχή Παναγοπούλας».

Στην Πάτρα σήμερα την 12 του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας
Πέμπτη, o Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ,
Ταξίαρχος.

Έχοντας υπόψη

1. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99 ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του
Ν.4313/14 και ισχύει.
2. Υπ ́ αριθ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0872 από 25/06/2018 έγγραφο της Κοινοπραξίας
ΑΚΤΩΡ - J & P ABAΞ - INTΡΑΚΑΤ.
3. Υπ ́ αριθ. 195664/5371 από 09/07/2018 έγγραφο Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος/Δ-νση Τεχνικών Έργων.
4. Το υπ’αριθ. 6364/18/1411154 από 11/07/2018 έγγραφο Τ.Τ. Πατρών.

Στα πλαίσια υδραυλικών εργασιών στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών και
προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων:
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1ο

-Την ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ στην Παλαιά Εθνική Οδό
Κορίνθου-Πατρών από χ/θ 110+500 έως χ/θ 111+000, περιοχή Παναγοπούλας,
κατά το χρονικό διάστημα από 16/07/2018 έως 19/07/2018, επί 24ωρου.


-Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομείνασα ελεύθερη
λωρίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σήμανση και την λειτουργία
προσωρινών φωτεινών σηματοδοτών που θα τοποθετήσει ο υπεύθυνος εργολάβος, ο
οποίος καθίσταται και υπεύθυνος για την επίβλεψη και συντήρηση αυτής.

\